חייגו עכשיו!

הסכמי עבודה

תוכן עניינים

כולנו זוכרים את הרגעים המרגשים לאחר קבלה לעבודה חדשה. אנו מגיעים, שיכורים מהצלחת הריאיון והליך המיון, ונכנסים למשרדי החברה בפעם הראשונה כעובדים טריים.

ישר עם כניסתנו לדלת, או קצת אחריה, מגיע אלינו עובד ממחלקת כוח האדם של החברה, ולוקח אותנו לחדרו לחתום על חוזה ההעסקה. חוזה זה, שחלקנו קוראים ברפרוף וחלקנו לא קוראים כלל, הוא דבר חשוב בהרבה משנדמה, ומהווה את ההסכמה העיקרית בינינו לבין מעסיקנו החדש.

מאמר זה יעסוק בהסכמות אלו, הנקראות בשם הכולל "הסכמי עבודה", ויפרט על המושג, על סוגים מיוחדים של הסכמי עבודה (קיבוציים ומורחבים), הסכמי עבודה קצובים וחובת תום הלב בהסכמי העבודה.

 

מה זה הסכם עבודה?

הסכם עבודה הוא מסמך או הודעה בעל פה לעובד על תנאי העסקתו. "חוזה" זה מבטא את כלל ההסכמות בין המעסיק לעובד, ומטרתו להסדיר את יחסי העבודה בין הצדדים ולספק לשניהם הגנות משפטיות בקשר החדש שנרקם.

ככלל, אין חובה בחוק הישראלי למסור לעובד הסכם עבודה בכתב (מלבד עובדים זרים ועובדי קבלן), אך המעסיק מחויב למסור לעובד הודעה עם פירוט תנאי עבודתו לא יאוחר משלושים יום ממועד תחילת העבודה (שבעה אם מדובר בנער/ה). אי מילוי חובה זו מהווה מעבר על החוק, שמאפשר לעובד לתבוע את המעסיק בבית משפט אזרחי, ויכול (במקרים קיצוניים במיוחד) אף להוות עבירה פלילית.

חוזה עבודה אינו יכול להתנות על זכויות המגיעות לעובד על פי חוק / הסכם קיבוצי / צו הרחבה, ויכול רק להוסיף עליהם. חוזה בו הסכימו הצדדים על שכר עבודה מתחת לשכר המינימום הקבוע בחוק, למשל, אינו חוזה תקף. סעיף זה (וסעיפים אסורים אחרים) אינם מחייבים את העובד, גם אם הסכים וחתם עליהם.

 

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי הוא סוג מיוחד של הסכם עבודה, הנחתם בין העובד למעסיקיו כתוצאה של משא ומתן קיבוצי בין ארגון עובדים יציג ובין מעסיק אחד או ארגון של מעסיקים.

הסכם זה (בניגוד להסכם העבודה) חייב להיות בכתב, ולהירשם אצל רשם ההסכמים הקיבוציים. מרגע חתימתו של ההסכם, תוכנו מחייב את כלל החתומים עליו (עובדים ומעסיקים), ואין אפשרות להתנות עליו לרעת העובד.

 

צו הרחבה

צו הרחבה הוא צו המוצא על ידי שר העבודה ומרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי מסוים על קבוצת עובדים שלא נכללה בו כאשר הוא נחתם. צו זה יכול להחיל את כל ההסכם הקיבוצי או את חלקו.

צווי הרחבה אלו יכולים להיות מוחלים על כלל העובדים במדינה (כמו צו ההרחבה הנוגע לדמי הבראה, פנסיה וכד') או על קבוצת עובדים בענף מסוים (כגון צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה). סמכות זו נועדה להגן על עובדים שאינם מאוגדים, ולאפשר להם תנאים קיבוציים הכרחיים לשמירה על זכויותיהם.

 

חוזה לתקופה קצובה וחוזה לתקופה בלתי קצובה

חוזי עבודה לתקופה קצובה הם חוזים שבמסגרתם מוגדרת תקופת העסקה ספציפית (שנה למשל), שאין בהם הוראה המתירה לאחד הצדדים לסיים את החוזה לפני המועד הנקוב ללא הסכמת הצד השני.

הסכמה זו (על הקצבת זמן החוזה) יכולה להיות חלק מחוזה, אך יכולה להתקיים גם אם לא נכתבה בתוך חוזה העבודה, אלא סוכמה בעל פה או על ידי התנהגותם של הצדדים. חוזה זה מסתיים עם הגעת המועד המוסכם לפקיעתו, ואינו מחייב הודעה מוקדמת (מצד המעסיק או מצד העובד) על כך שעומד להסתיים.

 

מהן הדרכים לסיים חוזה לתקופה קצובה?

יש שתי דרכים לסיים חוזה לתקופה קצובה:

  1. הגעת מועד הפקיעה.
  2. הסכמה משותפת של כל הצדדים לחוזה (בתוך התקופה שהחוזה תקף לגביה) שהם מעוניינים לסיים את יחסי העבודה (הסכמה בין עובד ומעסיק שהקשר העסקי ביניהם אינו מיטיב עימם, והחלטה הדדית לסיימו).

 

מהן ההשלכות של סיום החוזה לפני מועד הפקיעה ללא הסכמה?

עבור המעסיק: מעסיק שבוחר לפטר עובד המועסק במסגרת חוזה לתקופה קצובה יכול להיות חשוף לתביעה מצד העובד על הנזק שנגרם לו בשל הפיטורים – הפסד השכר עד מועד סיום החוזה / הפסד זכאות לדמי אבטלה או כל נזק אחר שנגרם לו משינוי זה.

עבור העובד: כאשר העובד מפר את החוזה ומתפטר בטרם הגיע מועד סיומו הוא נאלץ לשלם למעסיקו פיצויים בסכום שנקבע בחוזה, בכפוף לכך שמדובר בסכום המשקף את הנזק שהפרת החוזה גרמה, ולא בסכום "עונשי" שנועד להרתיע את העובד מהתפטרות.

 

מה עם הזכאות שלי לדמי אבטלה / פיצויים?

עובד שעבד במסגרת חוזה העסקה קצוב מוגדר לפי החוק כמי שפוטר, כל עוד לא הוצע לו על ידי המעסיק להמשיך את חוזה העבודה. אם הוצע לו וסירב, יראה כאילו התפטר בעצמו (לצורך חישוב זכאות לדמי אבטלה ופיצויים).

 

חוזה העבודה ועקרון תום הלב

תום לב הוא מושג בדיני החוזים המתאר את חובתם החוקית של הצדדים לחוזה להתייחס זה לזה בהתאם לעקרונות מוסריים כגון נאמנות, אמון, יושר והגינות. חיוב זה קיים בדין הישראלי בשני שלבים עיקריים בחייו של החוזה – שלב המשא ומתן, ושלב ביצוע החוזה.

חיובים אלו רלוונטיים גם להסכמי העבודה, ששוהים תחת הגדרת החוזה בחוק גם אם לא נכתבו באופן מפורש במסמך חתום (אלא נוצרו בע"פ או על ידי התנהגות – תחילת עבודה במקום מסוים וקבלת שכר בתמורה) ביתר שאת, וזאת בשל היות חוזי העבודה חוזים ארוכי טווח (ולא חוזי מכר חד פעמיים) ובעלי חוסר שוויון אינהרנטי (שנובע מכך שהמעסיק הוא בעל הכוח בחוזה העבודה).

חובת תום הלב בחוזי העבודה קיימת עבור המעסיק והעובד גם יחד, המחויבים לנהוג זה בזה בהגינות, וקיימת ביותר "תחנות" ביחסי העבודה מאשר בדיני החוזים הרגילים.

 

תום לב בקבלה לעבודה

חובת תום הלב בקבלה לעבודה מחייבת את המעסיק ואת העובד הפוטנציאלי לגלות במהלך הליך הקבלה לעבודה עובדות רלוונטיות בקשר להתאמת העובד לעבודה ולתנאי העבודה הקיימים במקום.

חובה זו מחייבת בין השאר את המעסיק להימנע מלהעסיק עובד בשכר נמוך משמעותית מהמקובל במקום העבודה (בשל כך שלא דורש שכר גבוה והסתפק במועט), אך מוגבלת בכל הקשור לחשיפת פרטים שעלולים לפגוע בפרטיות העובד אם יתגלו (כל עוד לא פוגעים משמעותית בהתאמתו לעבודה).

 

תום לב במהלך העבודה

במהלך קיום חוזה העבודה חלה חובה הדדית על העובד ועל המעסיק לנהוג זה בזה בהגינות.

חובה זו מתבטאת בין השאר בחובתו של המעסיק לקדם ולהכשיר בהכשרות ייחודיות עובדים שימצאו מתאימים, וחובתו של העובד לשמור למעסיקו אמונים ולא להימצא בניגוד אינטרסים במקום עבודתו (בפסיקה – עובד ש"גנב" לקוחות של מעסיק ופתח עסק פרטי נחשב כחסר תום לב, ונדרש לשלם פיצויים).

 

תום לב בהליך פיטורין

חובת תום הלב בין הצדדים לחוזה עבודה מתקיימת גם בסיום היחסים.

חובה זו מסתכמת בעיקר בחיוב המעסיק לשקול שיקולים עניינים ותמי לב כאשר הוא מפטר עובד, ולהימנע למשל מפיטור עובד בכדי לא לספק לו את זכויותיו הסוציאלית המלאות (כמו במקרה של מאיר שגיא, מהנדס בן 63 שפוטר בכדי שמעסיקתו לא תידרש לשלם עבורו פנסיה מלאה).

חובה זו קיימת גם על העובד המתפטר, שנדרש לנהוג בהגינות כלפי המעסיק ולאפשר לו זמן להתכונן לעזיבתו, ולא "לנטוש" את מקום עבודתו.

 

כפי שראיתם, הסכמי עבודה הם נושא שחשיבתו היא מן המעלה הראשונה. בשל כך, אנו ממליצים לכם לקרוא היטב את חוזה ההעסקה שלכם, ולעמוד על זכויותיכם אם נפגעו. מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, ולזכות בשירות אמין, יעיל ומקצועי.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות.
חייג/י עכשיו!
דילוג לתוכן