חייגו עכשיו!

זכויות וחובות מעסיקים

תוכן עניינים

דיני עבודה עוסקים בהסדרת היחסים בין העובד למעסיק, וזאת על מנת למנוע פגיעות בזכויות הצדדים. חשוב שמעסיקים יכירו את זכויותיהם וחובותיהם במסגרת דיני העבודה. הסיבה לכך היא שהכרת הדין מאפשרת לצמצם את הפוטנציאל לסכסוכים בין עובדים למעבידיהם, וכך לצמצם את חשיפת המעסיק לתביעות מצד עובדיו בעקבות הפרת זכויות העובד.

במאמר הקצר הזה איגדנו עבורכם את פרטי המידע החשובים ביותר עבורכם כמעסיקים.

 

הסכם עבודה – למה זה כל כך חשוב?

חוק הודעה לעובד מטיל חובה על המעסיק למסור הודעה לעובד על תנאי העסקתו, וזאת תוך 30 יום מתחילת העסקתו כעובד. ההודעה צריכה לכלול את פרטי זהות העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור תפקידו של העובד, ציון זהות הממונה הישיר על העובד, פירוט שכר העבודה, פירוט משך העבודה והמנוחה ועוד.

להסכם העבודה יש חשיבות כפולה. ראשית, הסכם העבודה מהווה חוזה לכל דבר ועניין ותפקידו המרכזי הינו לעגן את זכויות וחובות העובד ובכך, בנוסף להבהרת תפקידו, למנוע סכסוכים עתידיים. שנית, מתן הודעה לעובד בזמן הקבוע בחוק מונע חשיפה של המעביד לתביעה ללא הוכחת נזק בסך של 15,000 ש״ח.

בנוגע לזכות המעסיק לשנות סדרי עבודה, חשוב לדעת שמחד, אסור לשנות את תנאי ההעסקה של העובד ללא הסכמתו, ומאידך מותר למעסיק לשנות באופן חד-צדדי סוגיות הנוגעות לניהול העסק אשר אינן משפיעות באופן ישיר או משמעותי על תנאי העסקת העובד.

חשוב לכונן את יחסי העבודה בהקדם האפשרי ולעגן את האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק בכתב כדי למנוע מחלוקות עתידיות, וכן להימנע משינוי תנאי העסקה ״תוך כדי תנועה״ ללא היוועצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

 

כללי אצבע להעסקת עובדים בעסק שלך

במסגרת דיני עבודה ישנם כמה כללי ברזל שחשוב לקיים תמיד.

 

כלל ראשון

חשוב לדאוג שהתנאים הבסיסיים בשכר העבודה מתקיימים, לרבות תשלום שלא יפחת משכר מינימום, תשלום שעות נוספות, תשלום על נסיעות, ביטוח לאומי, מס בריאות ועוד.

 

כלל שני

חשוב לדאוג לתת לעובדים הפסקה כדין, כאשר יצוין כי משך ההפסקה ואופייה משתנים בהתאם לסוג העובד (עובד כפיים בהשוואה לעובד במשרד וכיוצא באלה).

 

כלל שלישי

חשוב לדאוג לדיווח למס הכנסה בגין העסקת העובדים כך ששיעור המס שיופחת ממשכורת העובד תהיה כדין. בהקשר זה יוער כי במסגרת ניכוי הוצאות שהוצאו לייצור הכנסת המעביד, מעסיק זכאי להפחית מהכנסותיו את משכורות העובד ולכן חשוב לבצע דיווח כדי לחסוך בתשלום המס שהמעסיק ישלם.

 

כלל רביעי

במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל איסור על הפליה בין עובדים מחמת מין, נטייה מינית, גיל, דת, גזע ועוד. חשוב לדעת שכבר מרגע ראיון העבודה, על אף שטרם כוננו יחסי עבודה בין הצדדים, ישנן שאלות שאסור לשאול מרואיינים!

 

כלל חמישי

במקרים של העסקת בני נוער בחופשות הקיץ, חשוב לשים לב שאסור להעסיק בני נוער שגילם קטן מ-14, אסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות ועוד.

חשוב להכיר את כללי היסוד הרבים המוטלים על מעביד במסגרת תנאי העבודה על מנת למנוע חשיפה לתביעות בבית הדין, כאשר הדרך הטובה ביותר הינה באמצעות היוועצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

 

פיטורים והתפטרות – סוגיות עקרוניות שחשוב להכיר

סיום יחסי העבודה נעשה על ידי פיטור העובד או התפטרותו.

בנוגע לפיטורים, על כל מעסיק מוטלת החובה לנקוט אמצעים סבירים בכדי להימנע מפיטורי עובדיו, ובמידה ואין ברירה, חובה לתת לעובד הודעה מוקדמת בנוגע לכוונת המעסיק לפטרו. ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לעובד שני דברים.

ראשית, להעניק לעובד זכות שימוע לפני פיטורים, אשר במסגרתה ישמע את הסיבות לפיטוריו ויוכל לנסות לשכנע את המעסיק לא לפטרו.

שנית, ההודעה המוקדמת מאפשרת לעובד לחפש עבודה חלופית במהלך תקופה זו, וכך לצמצם את הנזק הכלכלי הפוטנציאלי שהוא חשוף אליו. בתום הליך הפיטורים מעסיק מחויב לשלם לעובד המפוטר את שכרו ובנוסף דמי פיטורים.

בנוגע להתפטרות, גם על העובד מוטלות חובות. בהתאם למשך תקופת העסקתו, עובד מחויב לתת התראה מראש למעביד בנוגע להתפטרותו. במצב העניינים הרגיל, עובד שמתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים.

אולם, חשוב לדעת שבמקרה וההתפטרות מתרחשת בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה או למשל במקרים של הרעה במצב בריאותי ועוד, ייתכן מאוד שהתפטרות העובד תוגדר כהתפטרות בדין מפוטר, באופן המקיים זכות לקבלת פיצויי פיטורים.

סוגיה נוספת שחשוב להכיר בהקשר של סיום יחסי עבודה הינה סוגיית החרטה. הכלל הקבוע בפסיקה הינו שלא ניתן לחזור מהודעת פיטורים או התפטרות ללא הסכמת הצד השני, למעט החריג בו ההתפטרות או הפיטורים נעשו בעידנא דריתחא (בשעת כעס).

 

פירוק חברה ופשיטת רגל – מידע חשוב למעסיקים

פירוק חברה ופשיטת רגל הינם מצבים המתרחשים כאשר מנהל חברה או עסק אינו יכול לשלם את חובותיו. הליכי פירוק או פשיטת רגל נועדו לאפשר לחייב, בעל העסק במקרה זה, להתחיל את ענייניו הכלכליים עם מעין ״דף חלק״, כאשר ככל שהחייב יעמוד בדרישות החוק, הוא יוכר כפטור מחובותיו.

למעסיק ישנם כמה אפיקי פעולה שונים שחשוב להכיר.

ראשית, ניתן לנסות להגיע להסדר עם הנושים מחוץ לבית המשפט, למשל באמצעות פריסת החובות.

שנית, ניתן לבצע הליכי פירוק וחדלות פירעון באמצעות פניה לבית המשפט, הליך אשר יכול להתחיל ביוזמת החייב או נושיו. במצב כזה ממונה מפרק אשר תפקידו לממש את כל נכסי החייב לטובת החזר חובות המעסיק לנושיו. בתום ההליך חובות המעסיק יימחקו.

חשוב לדעת שבמקרה וניתנת הכרזה על פירוק חברה, הדבר יהווה פיטורים של כלל עובדי החברה, ועל כן חשוב לדעת שישנן השלכות גם על זכויות עובדיו ולא רק על נכסיו של המעסיק.

 

עובד גרם למעסיקו נזק כספי – האם אפשר לאלצו לשלם על כך?

במקרים שבהם נגרם נזק כספי למעסיק, השאלה המתבקשת הינה האם המעסיק יכול לחייב את העובד בגין הנזק שגרם באמצעות קיזוז משכרו. כצפוי, התשובה לשאלה זו איננה חד-משמעית. בהקשר זה חשוב להבדיל בין נזקים שנגרמים כתוצאה מרשלנות ונזקים שנגרמים בזדון.

באופן אינטואיטיבי, במידה ועובד גורם לנזק באופן מכוון – ניתן לחייב את העובד לשלם על הנזק, למשל באמצעות ניכוי משכרו, והכי חשוב – ניתן לעשות זאת ללא הסכמת העובד!

במצבים של נזק שנגרם בשגגה, במידה ומדובר בטעות שסביר שעובד יעשה, פעולה המכונה רשלנות סבירה – לא ניתן לחייב את העובד על הנזק שנגרם ללא רשותו. דהיינו, אם העובד מסכים אפשר לחייב אותו. בנוסף, במצבים של רשלנות בלתי-סבירה, אשר מתרחשת, למשל, במקרים בהם בעובד מפר את נהלי החברה באופן בוטה, מכיוון שמדובר בטעות לא סבירה – ניתן לחייב את העובד לשלם על הנזק ללא רשותו.

במצבים בהם לא ניתן לגבות את עלות הנזק ללא רשות העובד (והעובד מסרב לשלם), ובייחוד כאשר מדובר בנזק כלכלי משמעותי, הדרך היחידה לגבות את הכסף מהעובד היא באמצעות הגשת תביעה נגד העובד, כאשר דרך המלך היא הגשת תביעה באמצעות עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

 

כמה מילות סיכום

כל בעל עסק נדרש לעסוק בדיני עבודה בשלב כזה או אחר. מדובר במערכת דינים מורכבת אשר ללא היכרות עם רבדיה הרבים – מעסיקים עלולים להיות חשופים לתביעות מיותרות. מסיבה זו – חשוב להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה אשר יוכל להגן על האינטרסים הלגיטימיים שלכם כמעסיקים.

עורך הדין איתי אדרת מתמחה בדיני עבודה ומייצג את לקוחותיו הרבים, עובדים ומעבידים כאחד ובאופן מקצועי נותן מענה לבעיותיהם לשביעות רצונם המלא. המשרד מייצג לקוחות במגוון רחב של תחומים, לרבות כינון וסיום יחסי עבודה, התנהלות מול ביטוח לאומי וועדות רפואיות, ייצוג בענייני פנסיה ועוד.

אל תישארו לבד!

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני!

אחד הרגעים שרוב האנשים מצפים להם, הוא הרגע בו יגיעו למקום העבודה בפעם האחרונה, ירימו לחיים וייפרדו מהקולגות, כדי לצאת סוף כל סוף לפנסיה המיוחלת. הרי כולם עובדים בשביל זה במשך שנים, חוסכים בתוכניות פנסיה וקופות שונות, בכדי שיהיה להם ממה לחיות בשנים שנחשבות ליפות ביותר בחייו של אדם – להגשים חלומות, ולבלות עם המשפחה. נשאלת השאלה, מה קורה אם חלילה מתגלה כי לכל אורך השנים הללו לא שולמה פנסיה? חשוב לציין כי אי תשלום פנסיה הוא עבירה פלילית של ממש, שבה מסתכן מעביד שאינו מפריש פנסיה. כך שבמידה וגיליתם זאת בכל שלב, יש ליצור קשר עם עורכי דין מקצועיים כגון משרד עורכי דין איתי אדרת ולפעול בנושא.

אי תשלום פנסיה כעבירה פלילית חמורה

מדוע אי תשלום פנסיה הוא עבירה חמורה כל כך? לא רק שמדובר בחוק, אלא שהוא קבוע כך שגם העובד וגם המעסיק אינם יכולים לוותר על ההפרשה לפנסיה גם אם ירצו. היחידה לאכיפת חוקי העבודה ממשרד העבודה, יכולה להטיל קנסות כבדים על מעסיקים שאינם מפרישים לפנסיה, ומנגד העובדים יכולים גם הם לתבוע ולדרוש פיצויים בסך סכומי הפנסיה שלא הופרשו מעולם. זאת, בנוסף לסכומים בשיעור הנזק שנגרם, למשל אובדן ריבית. במקרים אחרים מתגלה כי המעסיק אמנם ניכה את ההפרשות לפנסיה ממשכורתו של העובד, אך מסיבה כלשהי לא הפקיד אותן בחשבון הפנסיוני. מצב זה נקרא 'הלנת שכר' וכאמור, גם כאן מדובר בעבירה פלילית שעונשה מאסר או קנס.

תדאגו לעצמכם של העתיד – תדאגו לפנסיה שלכם

שמתם לב שמשהו לא בסדר עם טופס השכר שלכם? בדקתם לאחרונה את חשבון הפנסיה וגיליתם שהסכומים לא עולים? ייתכן שיש כאן בעיה, אולי אי תשלום פנסיה מהמעסיק שלכם? עם הליווי המקצועי של משרד עורכי דין איתי אדרת, תרדו לשורש העניין. לאחר שייאספו כל הראיות ועורך הדין ישמע את הצד שלכם, הוא יבנה בהתבסס על כל המידע את שורת הטענות החזקות ביותר, בכדי לגשת לבית המשפט ולהשיג את הצדק שמגיע לכם על הצד הטוב ביותר ובמלואו.

כולם מדברים על פנסיה, בכל מקום ובכל זמן. תפרישו לפנסיה, תדאגו לפנסיה, תחסכו לפנסיה. הכל כדי שבנקודה מסוימת בחייכם תוכלו לפרוש משגרת העבודה השוחקת וסוף סוף להקדיש את הזמן להגשמת חלומות, לזמן איכות עם המשפחה, ולכל מה שתמיד רציתם.

העניין הוא שלעתים המציאות מכה בכל הכוח, ומתגלה שהמעסיק שלכם לאורך שנים, לא דאג לפנסיה שלכם. כשמדברים על אי תשלום פנסיה, עבירה פלילית היא התשובה המתבקשת, כשמדובר בעבירה על החוק בישראל לכל דבר ועילה חמורה מאוד לתביעה. לכן, אם חלילה הסתבר לכם – בין אם בדיעבד או תוך כדי עבודה, שהפנסיה לא מצטברת, יש כאן בעיה שחייבים לפתור. משרד עורכי דין איתי אדרת מזמין גם אתכם לדרוש את הזכויות המגיעות לכם על פי חוק, ולהבטיח שתנאי היציאה שלכם לפנסיה לא יהפכו גרועים יותר.

אי תשלום פנסיה עבירה פלילית שחייבים לקחת ברצינות

אז מה קורה במצב שבו מעסיק לא מפריש לפנסיה? כאמור, אי תשלום פנסיה מהווה עבירה פלילית של ממש, שיש לה השפעה אדירה על העובד. ראשית כל, הוא אינו צובר את קרן הפנסיה כפי שמגיע לו ועל כן, מפסיד גם את הכסף וגם את הריבית. חשוב להבין שאין זה מאחריותו של העובד, אלא של המעסיק בלבד. כן מומלץ כמובן לעקוב אחר הפנסיה ולגלות כמה שיותר מוקדם אם יש בעיה, אך באופן עקרוני עניין הפנסיה אינו תחת אחריות העובד. במידה ומתגלה שאכן לא הופרשה פנסיה, יש לדווח על כך מיידית.

זכות שמגיעה לכם על פי חוק!

בישראל, חלק לא קטן מהמשק מורכב משכירים המועסקים בארגונים גדולים וגם עסקים קטנים. ככל שהעסק יהיה גדול יותר כך סביר שתלוש המשכורת והתנאים שיגיעו איתו, יהיו מסודרים וברורים יותר. למרות זאת, ישנם מקרים שבהם עובדים מגלים כי לא זכו לתנאים שהובטחו לכם. כך למשל, אי תשלום פנסיה עבירה פלילית שיש ליידע לגביה בהקדם. משרד עורכי דין איתי אדרת יעמוד לרשותכם לכל דבר ועניין, וילווה אתכם צעד צעד אל השבת הזכויות שהחוק קבע כי הן מגיעות לכם בכל מקום עבודה.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות.
חייג/י עכשיו!
אי תשלום פנסיה

אחד הרגעים שרוב האנשים מצפים להם, הוא הרגע בו יגיעו למקום העבודה בפעם האחרונה, ירימו לחיים וייפרדו מהקולגות, כדי לצאת סוף כל סוף לפנסיה המיוחלת.

זכויות העובדים הזרים

פתחת עסק? מברוק! שינוי שכזה מהווה התחלה של תקופה אחרת ומיוחדת בחיים, מלאה בעצמאות, ריגושים והגשמת חלומות. עם זאת, רגע מרגש זה יכול בקלות להביא

דילוג לתוכן