זכויות וחובות מעסיקים

תוכן עניינים

דיני עבודה עוסקים בהסדרת היחסים בין העובד למעסיק, וזאת על מנת למנוע פגיעות בזכויות הצדדים. חשוב שמעסיקים יכירו את זכויותיהם וחובותיהם במסגרת דיני העבודה. הסיבה לכך היא שהכרת הדין מאפשרת לצמצם את הפוטנציאל לסכסוכים בין עובדים למעבידיהם, וכך לצמצם את חשיפת המעסיק לתביעות מצד עובדיו בעקבות הפרת זכויות העובד.

במאמר הקצר הזה איגדנו עבורכם את פרטי המידע החשובים ביותר עבורכם כמעסיקים.

 

הסכם עבודה – למה זה כל כך חשוב?

חוק הודעה לעובד מטיל חובה על המעסיק למסור הודעה לעובד על תנאי העסקתו, וזאת תוך 30 יום מתחילת העסקתו כעובד. ההודעה צריכה לכלול את פרטי זהות העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור תפקידו של העובד, ציון זהות הממונה הישיר על העובד, פירוט שכר העבודה, פירוט משך העבודה והמנוחה ועוד.

להסכם העבודה יש חשיבות כפולה. ראשית, הסכם העבודה מהווה חוזה לכל דבר ועניין ותפקידו המרכזי הינו לעגן את זכויות וחובות העובד ובכך, בנוסף להבהרת תפקידו, למנוע סכסוכים עתידיים. שנית, מתן הודעה לעובד בזמן הקבוע בחוק מונע חשיפה של המעביד לתביעה ללא הוכחת נזק בסך של 15,000 ש״ח.

בנוגע לזכות המעסיק לשנות סדרי עבודה, חשוב לדעת שמחד, אסור לשנות את תנאי ההעסקה של העובד ללא הסכמתו, ומאידך מותר למעסיק לשנות באופן חד-צדדי סוגיות הנוגעות לניהול העסק אשר אינן משפיעות באופן ישיר או משמעותי על תנאי העסקת העובד.

חשוב לכונן את יחסי העבודה בהקדם האפשרי ולעגן את האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק בכתב כדי למנוע מחלוקות עתידיות, וכן להימנע משינוי תנאי העסקה ״תוך כדי תנועה״ ללא היוועצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

 

כללי אצבע להעסקת עובדים בעסק שלך

במסגרת דיני עבודה ישנם כמה כללי ברזל שחשוב לקיים תמיד.

 

כלל ראשון

חשוב לדאוג שהתנאים הבסיסיים בשכר העבודה מתקיימים, לרבות תשלום שלא יפחת משכר מינימום, תשלום שעות נוספות, תשלום על נסיעות, ביטוח לאומי, מס בריאות ועוד.

 

כלל שני

חשוב לדאוג לתת לעובדים הפסקה כדין, כאשר יצוין כי משך ההפסקה ואופייה משתנים בהתאם לסוג העובד (עובד כפיים בהשוואה לעובד במשרד וכיוצא באלה).

 

כלל שלישי

חשוב לדאוג לדיווח למס הכנסה בגין העסקת העובדים כך ששיעור המס שיופחת ממשכורת העובד תהיה כדין. בהקשר זה יוער כי במסגרת ניכוי הוצאות שהוצאו לייצור הכנסת המעביד, מעסיק זכאי להפחית מהכנסותיו את משכורות העובד ולכן חשוב לבצע דיווח כדי לחסוך בתשלום המס שהמעסיק ישלם.

 

כלל רביעי

במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל איסור על הפליה בין עובדים מחמת מין, נטייה מינית, גיל, דת, גזע ועוד. חשוב לדעת שכבר מרגע ראיון העבודה, על אף שטרם כוננו יחסי עבודה בין הצדדים, ישנן שאלות שאסור לשאול מרואיינים!

 

כלל חמישי

במקרים של העסקת בני נוער בחופשות הקיץ, חשוב לשים לב שאסור להעסיק בני נוער שגילם קטן מ-14, אסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות ועוד.

חשוב להכיר את כללי היסוד הרבים המוטלים על מעביד במסגרת תנאי העבודה על מנת למנוע חשיפה לתביעות בבית הדין, כאשר הדרך הטובה ביותר הינה באמצעות היוועצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

 

פיטורים והתפטרות – סוגיות עקרוניות שחשוב להכיר

סיום יחסי העבודה נעשה על ידי פיטור העובד או התפטרותו.

בנוגע לפיטורים, על כל מעסיק מוטלת החובה לנקוט אמצעים סבירים בכדי להימנע מפיטורי עובדיו, ובמידה ואין ברירה, חובה לתת לעובד הודעה מוקדמת בנוגע לכוונת המעסיק לפטרו. ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לעובד שני דברים.

ראשית, להעניק לעובד זכות שימוע לפני פיטורים, אשר במסגרתה ישמע את הסיבות לפיטוריו ויוכל לנסות לשכנע את המעסיק לא לפטרו.

שנית, ההודעה המוקדמת מאפשרת לעובד לחפש עבודה חלופית במהלך תקופה זו, וכך לצמצם את הנזק הכלכלי הפוטנציאלי שהוא חשוף אליו. בתום הליך הפיטורים מעסיק מחויב לשלם לעובד המפוטר את שכרו ובנוסף דמי פיטורים.

בנוגע להתפטרות, גם על העובד מוטלות חובות. בהתאם למשך תקופת העסקתו, עובד מחויב לתת התראה מראש למעביד בנוגע להתפטרותו. במצב העניינים הרגיל, עובד שמתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים.

אולם, חשוב לדעת שבמקרה וההתפטרות מתרחשת בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה או למשל במקרים של הרעה במצב בריאותי ועוד, ייתכן מאוד שהתפטרות העובד תוגדר כהתפטרות בדין מפוטר, באופן המקיים זכות לקבלת פיצויי פיטורים.

סוגיה נוספת שחשוב להכיר בהקשר של סיום יחסי עבודה הינה סוגיית החרטה. הכלל הקבוע בפסיקה הינו שלא ניתן לחזור מהודעת פיטורים או התפטרות ללא הסכמת הצד השני, למעט החריג בו ההתפטרות או הפיטורים נעשו בעידנא דריתחא (בשעת כעס).

 

פירוק חברה ופשיטת רגל – מידע חשוב למעסיקים

פירוק חברה ופשיטת רגל הינם מצבים המתרחשים כאשר מנהל חברה או עסק אינו יכול לשלם את חובותיו. הליכי פירוק או פשיטת רגל נועדו לאפשר לחייב, בעל העסק במקרה זה, להתחיל את ענייניו הכלכליים עם מעין ״דף חלק״, כאשר ככל שהחייב יעמוד בדרישות החוק, הוא יוכר כפטור מחובותיו.

למעסיק ישנם כמה אפיקי פעולה שונים שחשוב להכיר.

ראשית, ניתן לנסות להגיע להסדר עם הנושים מחוץ לבית המשפט, למשל באמצעות פריסת החובות.

שנית, ניתן לבצע הליכי פירוק וחדלות פירעון באמצעות פניה לבית המשפט, הליך אשר יכול להתחיל ביוזמת החייב או נושיו. במצב כזה ממונה מפרק אשר תפקידו לממש את כל נכסי החייב לטובת החזר חובות המעסיק לנושיו. בתום ההליך חובות המעסיק יימחקו.

חשוב לדעת שבמקרה וניתנת הכרזה על פירוק חברה, הדבר יהווה פיטורים של כלל עובדי החברה, ועל כן חשוב לדעת שישנן השלכות גם על זכויות עובדיו ולא רק על נכסיו של המעסיק.

 

עובד גרם למעסיקו נזק כספי – האם אפשר לאלצו לשלם על כך?

במקרים שבהם נגרם נזק כספי למעסיק, השאלה המתבקשת הינה האם המעסיק יכול לחייב את העובד בגין הנזק שגרם באמצעות קיזוז משכרו. כצפוי, התשובה לשאלה זו איננה חד-משמעית. בהקשר זה חשוב להבדיל בין נזקים שנגרמים כתוצאה מרשלנות ונזקים שנגרמים בזדון.

באופן אינטואיטיבי, במידה ועובד גורם לנזק באופן מכוון – ניתן לחייב את העובד לשלם על הנזק, למשל באמצעות ניכוי משכרו, והכי חשוב – ניתן לעשות זאת ללא הסכמת העובד!

במצבים של נזק שנגרם בשגגה, במידה ומדובר בטעות שסביר שעובד יעשה, פעולה המכונה רשלנות סבירה – לא ניתן לחייב את העובד על הנזק שנגרם ללא רשותו. דהיינו, אם העובד מסכים אפשר לחייב אותו. בנוסף, במצבים של רשלנות בלתי-סבירה, אשר מתרחשת, למשל, במקרים בהם בעובד מפר את נהלי החברה באופן בוטה, מכיוון שמדובר בטעות לא סבירה – ניתן לחייב את העובד לשלם על הנזק ללא רשותו.

במצבים בהם לא ניתן לגבות את עלות הנזק ללא רשות העובד (והעובד מסרב לשלם), ובייחוד כאשר מדובר בנזק כלכלי משמעותי, הדרך היחידה לגבות את הכסף מהעובד היא באמצעות הגשת תביעה נגד העובד, כאשר דרך המלך היא הגשת תביעה באמצעות עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

 

כמה מילות סיכום

כל בעל עסק נדרש לעסוק בדיני עבודה בשלב כזה או אחר. מדובר במערכת דינים מורכבת אשר ללא היכרות עם רבדיה הרבים – מעסיקים עלולים להיות חשופים לתביעות מיותרות. מסיבה זו – חשוב להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה אשר יוכל להגן על האינטרסים הלגיטימיים שלכם כמעסיקים.

עורך הדין איתי אדרת מתמחה בדיני עבודה ומייצג את לקוחותיו הרבים, עובדים ומעבידים כאחד ובאופן מקצועי נותן מענה לבעיותיהם לשביעות רצונם המלא. המשרד מייצג לקוחות במגוון רחב של תחומים, לרבות כינון וסיום יחסי עבודה, התנהלות מול ביטוח לאומי וועדות רפואיות, ייצוג בענייני פנסיה ועוד.

אל תישארו לבד!

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני!

פתחת עסק? מברוק! שינוי שכזה מהווה התחלה של תקופה אחרת ומיוחדת בחיים, מלאה בעצמאות, ריגושים והגשמת חלומות.

עם זאת, רגע מרגש זה יכול בקלות להביא עימו מורכבויות רבות שנובעות מהאחריות החדשה שנופלת בחיקך. חלק ניכר מכאבי הראש של בעלי עסקים קשורים לספקים, לקוחות ופרסום העסק, אך חלק נוסף מאותם כאבי הראש יכול לנבוע מהכניסה לעולם המעסיקים, שגוררת איתה חובות משמעותיים, שחשוב להקפיד לקיימם כאשר מחפשים, מכשירים ומעסיקים עובדים.

כלל החובות הללו נכנסים תחת קטגוריית דיני העבודה, שכוללים בתוכם פירוט מעמיק של זכויותיהם וחובותיהם של עובדים ומעסיקים. חלק מאותם דיני העבודה, בהם יעסוק מאמר זה, נועדו להסדיר את תנאי העסקתם של עובדים בעלי "סטטוס" מיוחד, שמייצר עבורם צרכים מיוחדים וזכויות מיוחדות, העובדים הזרים.

עובדים זרים – הגדרה

עובדים זרים מוגדרים בחוק כמהגרי עבודה – אנשים שעוברים למדינת ישראלעל מנת למצוא בה פרנסה, שמעמדם אינו של אזרח או תושב.עובדים מסוג זה יכולים להיות מועסקים בכל תחום, כאשר התחומים הנפוצים (בישראל) הם תחומי הסיעוד, הבנייה והחקלאות. בשל מעמדם הייחודי של עובדים אלו (שעזבו את ביתם ואינם מתגוררים על פי רוב במדינת ישראל בעת תחילת העסקתם) ישנם מספר חוקי עבודה ייחודיים להם.

היטלים

מעסיקיהם של עובדים זרים (מסתננים וחוקיים) מחויבים לשלם לרשות המיסים היטל על העסקת העובדים (מלבד מספר מקצועות פטורים – חקלאות, סיעוד בבית המטופל, עיתונאים ועובדים ממדינות שכנות שחוזרים לביתם בסוף יום העבודה). היטל זה הוא בגובה עשרים אחוזים מהמשכורת שמשולמת לעובד הזר, או חמישה עשר אחוזים משכרו אם מדובר בעובד זר שמעוסק בענף המסעדות האתניות (מסעדות אסיאתיות למשל), ענף התעשייה או ענף הבניין.

תשלום ההיטל נעשה בצמוד לתשלום מס ההכנסה עבור העובד, ואי תשלום ההיטל או ניכוי סכום ההיטל משכרו של העובד הם אסורים ונחשבים כעבירות מס / הלנת שכר. מטרת ההיטל היא לייצר תמריץ שלילי להעסקת עובדים זרים, וזאת בכדי לעודד תעסוקת עובדים בתוך הארץ.

מגורים הולמים

בנוסף להיטל זה, מעסיקיהם של עובדים זרים מחויבים לדאוג עבורם למגורים הולמים העומדים בתנאים מינימליים של מרחב מחייה, מוצרי מגורים בסיסיים (כגון מיטה, ארון ומקרר), תאורה, אמצעי בטיחות ושירותים ומקלחת במרחק סביר ממקום הלינה.

סכום ההוצאה לצורך הבטחת מגורים אלו יכול להיות מנוכה משכרו של העובד עד גבול מסוים התלוי באזור המגורים, וניכוי זה יכול לכלול בתוכו גם תשלומים על מים, ארנונה וחשמל. עם זאת, יש לשים לב שהרף העליון שקבוע בחוק הוא נמוך ביותר (עד 482 שקל לעובד שגר בתל אביב, העיר היקרה ביותר ברשימה) ולכן האחריות על רוב עלות המגורים היא בידי המעסיק.

הגדרת המגורים ההולמים יכולה לכלול בתוכה גם מגורים בביתו של המעסיק (למשל במקרה של עובד זר שעובד בסיעוד, וגר עם האדם המבוגר בו הוא מטפל), כל עוד המגורים עצמם עומדים בתנאים המינימליים שצוינו (ללא הכרח לכך שיסופק לעובד הזר חדר משלו, למרות שדבר זה מומלץ בכדי לאפשר לו תנאי מחייה הוגנים ופרטיות מינימלית).

תנאי הסף למגורים הולמים:

  • שטח לינה של 4 מ"ר לפחות
  • כלי מיטה
  • ארון בגדים, או תא נפרד בארון בגדים, עם מנגנון נעילה
  • הסקה חשמלית ואוורור
  • כלי אוכל
  • מקרר
  • שירותים ומקלחת, במרחק סביר, עם גישה נוחה ומהירה
  • מכונת כביסה במבנה
  • תאורה חשמלית נאותה
  • אמצעי כיבוי שריפות

הסכום שמותר לנכות משכרו של העובד בכדי לחסות את הוצאות מגוריו (בהינתן שהמגורים אינם בבעלות המעסיק):

אזור מגוריםסכום חודשי (מעודכן לשנת 2020)
ירושלים423.91
תל אביב482.02
חיפה /מרכז321.37
דרום285.69
צפון262.87

תנאי העסקה וחובת ביטוח בריאות

בניגוד למה שמקובל לחשוב, תנאי העסקתם של עובדים זרים זהים לתנאי העסקתם של עובדים ישראלים, וכוללים בתוכם זכאות לשכר מינימום, ימי חופשה, ימי מחלה, שעות נוספות, ימי מנוחה שבועיים, ביטוח בריאות ועוד. עם זאת, בניגוד לעובד הישראלי הרגיל (שביטוח הבריאות שלו נעשה דרך קופת החולים בסבסוד המדינה) ביטוח הבריאות לעובד הזר הוא ביטוח בריאות פרטי, על חשבון המעסיק.

שוני נוסף בתנאים הסוציאליים של העובדים זרים הוא מבנה הביטוח הפנסיוני שלהם, שמופרש לא לקרן פנסיה (שניתן לפדותה בעת הגעה לגיל פרישה) אלא לקרן מיוחדת, שניתן לפדותה בעת עזיבת הארץ וחזרה לארץ המקור. מעסיק של עובד זר "מסתנן" (שנכנס לישראל שלא כחוק ושוהה בה על סמך אשרה זמנית) מחויב להפריש שישה עשר אחוזים משכר העובד לפיקדון חודשי, שמשתחרר עבור העובד בעת עזיבתו את הארץ.

הפרשות אלו נעשות על חשבון המעסיק בלבד, ומחליפות את הסכום אותו הוא מחויב לשלם עבור העובד לקרן "פנסיה" ופיצויי פיטורים. הפרשה זו נועדה לתמרץ את העובד המסתנן לעזוב את הארץ במועד שנקבע עבורו, וכל עיכוב במועד העזיבה גורר עימו ניכוי מפיקדון זה.

השלכות

מעבר על חובות אלו כלפי העובד הזר יכול לגרור עמו קנסות כבדים ואף עונשי מאסר (במקרה של הפרות חמורות). אי ביטוח העובד, למשל, יכול לגרור אתו קנס של 104,400 שקלים, או מאסר של שנה.

כפי שראיתם במאמר לפניכם, ישנם אוכלוסיות ייחודיות שתנאי העסקתם אינם שגרתיים ודורשים היכרות עם חוקי העבודה הרלוונטיים לעניינם.

אם יש במניין עובדיכם עובדים זרים, או עובדים ייחודיים מסוג אחר שאינו מצוין במאמר זה אנו ממליצים לכם בחום לקרוא את החוקים הרלוונטיים ולוודא שאתם עומדים בכל מחויבויותיכם החוקיות.

אם לאחר קריאה זו נותרו לכם שאלות, או אם אתם חושבים שעברתם על אחת מהוראות החוק המוצגות, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, ואנו נסייע לכם ביעילות ובמקצועיות בכל דרך.

איתי אדרת עורך דין לדיני עבודה
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

כדי לממש את זכותך נא למלאות את הטופס ועו"ד איתי אדרת יחזור אליך בהקדם האפשרי.

עורך דין איתי אדרת מזמין אותך לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות.
חייג/י עכשיו!
זכויות העובדים הזרים

פתחת עסק? מברוק! שינוי שכזה מהווה התחלה של תקופה אחרת ומיוחדת בחיים, מלאה בעצמאות, ריגושים והגשמת חלומות. עם זאת, רגע מרגש זה יכול בקלות להביא

דילוג לתוכן